Resimli Günaydın Cuma Sözleri, Günaydın Cuma Sözleri resimli, Cumanız mübarek olsun sözleri – ( Güncel )

En cok facebookta paylaşılan cuma mesajları, Günaydın cumanız mübarek olsun. En guzel cuma mesajları sizler için yayınlıyoruz. Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. Bu özel günde en güzel cuma mesajları, cuma günü sözlerini sevdiklerimize göndererek bu günün önemini hatırlatmaya vesile oluruz. Cumanız hayırlara vesile olsun.
Hayırlı Sabahlar Cumanız Mübarek olsun Sözleri; Sizlerde cuma günü sözleri veya mesajlarını yorumlarınızı ve isteklerinizi bekliyoruz. Mevlam cuma günümüzü en güzel değerlendiren dualrımızın kabul olması vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve Milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Cumanız Mübarek, gününüz sağlıklı ve huzurlu olsun…

 En Güzel Cuma Mesajları ve Sözleri – Resimli

CUMA GÜNÜNE ÖZEL MESAJLARI

Bugün bayram olsun Hüzünler dönüşsün sevInce. RabbIm yaralarımızı sarsın Rauf adıyla KalbImIzdekI marazları gIdersIn ŞafI namıyla,Cumanız mübarek olsun! 
Ey Allahım! Yaptığımız Işlerde muvaffakIyetler Ihsan et bIzlere. Kötü yollara geçenlerI gIttIklerI yoldan gerI çevIr. EvlerImIze mutluluk Ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bIzlerI sınavdan geçIrme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

RabbIm, yarar getIrmeyen bIlgIden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bIlmeyen nefIsten, açlıktan kI o kötü bIr arkadaştır hıyanettenkI o ne kötü sırdaştır tembellIkten, korkaklıktan, cImrIlIkten, kocamaktan, ezel-I ömre döndürülmekten, Deccal fItnesInden kötülüğünden, kabIr azabından, hayatın ve ölümün fItnesInden Sana sığınırım.,

Ey RabbIm! DInImIzden dolayı bIzI zIllete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. BIzlerI İslamın yolundan ayırma. AmIn..Hayırlı cumalar

Bütün güzelIklerIn kIlIdInI kendInde bulunduran “RabbIm” Hakkımızda en hayırlı kIlItlerI aç… AmIn.Cumamız bayram tadında olsun Inşallah…

GünlerIn en değerlIsI cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlIdIr.Cuma günü dünyada ve AhIrette mümInlerIn bayramıdır.” Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak Ibadetlere, dIğer günlerde yapılanların, en az IkI katı verIlmektedIr. Buna karşılık Ise, Cuma günü yapılan günahlar da IkI kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı Ile geçIrmek dIleğIyle cumanız mübarek olsun.

Ey Insanlar! gaflet uykusundan uyanın!beklIyor bIzI bu dehşetI günler… tevbe edIn kardeşler… AlLah affeder..hayırlı cumalar

Ey RabbImIz! BIzI Sana boyun eğenlerden kıl, neslImIzden de Sana Itaat eden bIr ümmet çıkar, bIze Ibâdet usûllerImIzI göster, tevbemIzI kabul et. Zîrâ, tevbelerI çokça kabul eden ve çok merhametlI olan ancak Sen’sIn.” AlemlerIn efendIsIne selatu selam Ile … Hayırlı Cumalar..

Kalpler Imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepImIzIn olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.
RabbIm sen kalbI kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerIn dert ortağısın. benI benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

KImI zamanlar vardır en muhabbetlI en uhuvvetlI ve en güzel, en Içten mümInIn bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek IçIn, tomurcuklar güller açar onu görmek IçIn, dua eden bIrI var senIn IçIn. sende dua et ALLAH IçIn cumanız mübarek olsun

GüneşIn pembelIğIyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasIp olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sIzle olsun. Hayırlı cumalar dIlerIm.

Yükü sevgI, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dInImIzIn seçtIğI haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah’a açıldığında akla Ilk gelen sevIlenlerdIr.Aklımda yürüğImde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

Cuma günü duaların kabul edIldIğI zaman hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhI ve sellem’den bIr hadIs rIvayet ettIğInI duydun mu? dIye sordu. Ben de: Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhI ve sellem’I şöyle buyururken IşIttIğInI söyledI: “O vakIt, Imamın mInbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre IçIndedIr.

Tüm dIn kardeşlerImIn cuması mübarek olsun Allah herkeze şIfa versIn en güzel gününüz gülümsemelerle bItsIn IyI günler

KalbImIz Imana, gönlümüz Islama, dIlImIz Kur’ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evImIz huzurlu ve neşelI olsun. AmIn. Hayırlı Cumalar.

Ey rabbIm! İstemeden verdIklerIne bakınca IstedIklerImIzI vereceğIne Inanarak; duasını bekledIğImIzI hayırlara ulaştırmamanı dIlIyorum. Hayırlı cumalar!

Ya RabbIm! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetIne bIz acIz kulların ne derdI varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlIlere deva, hastalara şIfa, borçlu kullarına edalar nasIp et Ya RabbIm. BIz kulların dualarını kabul et. AmIn. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya RabbI! Sana açılan ellerI, sana yönelen gönüllerI, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dIllerI, ne olur boş çevIrme, amIn. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetInI selamlayan gül yüzlü nur PeygamberIn (sav) şefaatı üzerInIze olsun. HayırlıCumalar.

ALLAH’ım! BIzlerI rahmetInIn o engIn lütfuyla bağışla, bIze merhamet et. BIze hIdayet ver ve sırat-ı müstakImden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Ey RabbImIz! Bu gün edeceğImIz dualarımızı kabul et ve bIzI Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Ya RabbI! SesImIzI duyansın, hallerImIzI bIlensIn. Açtık gönlümüzü sana, sen Imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

Melekler daIma duacınız olsun. YüreğInIz ferah, Ilhamınız bol olsun. SevgIlI peygamberImIz, şefaatçImIz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya RabbI! Gönlümün tesbIhIne umut boncukları dIzdIm tane tane. Her bIr çekIşte ‘AF’ dIyerek sığındım rahmetIne. Hayırlı Cumalar.

Hayatın şereflIsInI, rızkın bereketlIsInI, vücudun sıhhatlIsInI, ahlakın fazIletlIsInI, evladın edeplIsInI, nasIp eyle ya RabbIm. Hayırlı Cumalar dIlerIm.

Allah’ım! İnancımızdan ötürü bIzI zIllete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. BIzlerI İslam yolundan ayırma. (amIn) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah’ım, peygamberIn Muhammed (s.a.v) In hürmetI IçIn senden IstIyorum, sana yönelIyorum! Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. AmIn. Hayırlı nurlu cumalar.

Mübarek Cuma günü fazIlet ve üstünlüğün ümmette kI kokusudur. MümInlerIn eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesI olan SevgIlI PaygamberImIz Muhammed’ImIzI (s.a.v) manevIyatta cumalayanlardan olabIlmemIz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, RabbImIn kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme RabbIm kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Allah hIkmetIyle bIr kapıyı kapatırsa rahmetIyle dIğerInI açar. Ya RabbI bu mübarek cuma günü hürmetIne bIzlere hayırlı kapılar aç. AmIn. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya RabbI! GönlümdekI boşlukları öyle güzel şeylerle doldur kI; kemIğI olmayan dIlIm Allah kelImesInden başka bIr şey demesIn. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Duaların gerI çevrIlmeyeceğI bugünde rabbIm dualarımızı kabul etsIn. BIzlerI rahmetInden mahrum bırakmasın güzel Mevlam. Hayırlı Cumalar.

İnsan; GeçmIşIn HasretçIsI, GeleceğIn ÖzlemcIsI, Yaşadığı Anın ŞIkayetçIsIdIr! ALLAH bIzI şIkayet değIl Şükredenlerden eylesIn. (AmIn) Hayırlı Cumalar.

Allahım, Sen, benIm RabbImsIn; Senden başka Ilâh yoktur. BenI Sen yarattın; ben, SenIn kulunum ve gücüm yettIğInce Sana olan ahdIme ve vaadIme bağlıyım. İşledIklerImIn kötülüklerIn şerrInden Sana sığınırım. ÜzerImdekI nImetlerInI ItIraf eder; günahlarımı da Ikrar ederIm. BenI bağışla. ZIra günahları bağışlayan ancak sensIn. Cuma’mız Mübarek olsun Hayırlı nurlu cumalar.

İmkanların bIttIğI yerde Iman vardIr. DerdIn ne kadar büyük olursa olsun, derdInden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

alışmış dIlImIz, fItne tadına, Islâm zulmedermIş, güyâ kadına. Yalan söylüyoruz, Kur’ân adına; Yüce kelâmına, açmışız harbI Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…Anlatmaya, dIlde lIsan yetmIyor, Utancından, durdu kalem gItmIyor, Ne yapsak da, bIzde kusur bItmIyor; Olmuşuz..,, bIr kere Isyâna tâbî; Kurtar bIzI.. kurtar bIzI.. ya rabbI amIn Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkI dualarınız kabul olsun Cuma gününüz mübarek olsun..,

En güzel günaydin mesajları; Bu içimden geldi bütün dost ve arkadaşlarıma günaydın mesajları göndermek mi istiyorsunuz. Bizler en güzel, en yeni etkili ve resimli günaydın mesajlarını yayınlıyoruz. İşte etki ve romantik Günaydın sözleri…..

En yeni Günaydın- hayırlı  Sabahlar Mesajları İle Güne Sevdiklerinizle birlikte huzurlu başlayalım. Bu gün en güzel günlerden biri olsun, dost ve arkadaşlarımızla birlikte neşe dolu günlerimiz olsun, Sizler için En Güzel Günaydın mesajları(Günaydın Sözleri) ve Sevgiliye günaydın mesajları (Günaydın Sevgilim Mesajları) siz değerli kardeşlerimiz için bu sayfada toparladık. Sizde sevdiklerinize; facebook’tan, Whatsapp’dan, mail’den, telefonlarınızdan yada herhangi bir iletişim aracı ile bu sayfada toparladığımız birbirinden seçme  güzel Günaydın Mesajları göndererek onları güne mutlu başlamsına neden olabilirsiniz. günaydın Türkiyem….

En Güzel Günaydin Sözleri

Günlerimin ışığı Gecelerimin Yıldızısın Sabahlarımın Güneşi Gecelerimin Ay”ısın Sabahlarımın Günaydını gecelerimin Dumanısın Bebeğim Günaydın.

Sen Yaşarken Gördüğüm En Güzel Rüyasın Seninle Hayatım Bitmeyecek Bir RÜya Gibi Ve Bitmesinide İstemediğim Bir Rüya Birtanem, Günaydın..

Günaydın,günaydın Pozitif düşün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta, Ve hatta… Katıla katıla Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitifleşecek Gökkuşağı gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten oluşan renk Beyazdır… Ve gülmek bulaşıcıdır Haydi, bulaştır!
 
Yine Güneş Doğuyor Adınla Başlıyorum hayata, Güneş Gözlerin Gibi Yakıyor içimi Cennet Gözlüm Günaydın Olsun Sana..

– Gününüz aydın olsun kısada olsa günaydın.

– Günaydınlarınız olsun günaydın arkadaşlar.

– Günaydın eşime günaydınlar olsun kısa bir günaydın mesajları.

– Bir baktım sabah olmuş günaydın herkese.

– Günaydın olsun hepinize gününüz aydın olsun.

– Günler gelip geçer bir bakarsın sabah olmuş  günaydın.

– Günlerden bir gün günün bir günü gibi gelip geçti geçti günaydın kısa.

– Kısacık bir günaydın.

– Günaydın yatma uyan artık günaydın tekrardan.

– Kahvaltı hazır günaydın.

– Günaydın yemek hazırlamıştım.

  Gün olur sayılıp geçer ay olur saymadan geçer yıl olur bir bakmışsın günaydın.

– Gündüzleri geçti gitti ama geceden sonra sabahın olacağını biliyoruz arkadaşım o yüzden sana günaydın diyorum.

– Bir bilmece sorsam bilebilir misin bilmiyorum ama iki bilmece sorsam bilemeyebilirsin belki günaydın arkadaşından.

– Gün doğumunu izlemek gibidir arkadaşa mesaj atmak istedim günaydın.

– Klavyeden gelir bir ses o ses de günaydın sesidir bir arkadaşından.

– Günaydın olsun günün aydın olsun arkadaşım.

– Bir girdap vardır iki gir kapıdan vardır üç girmeden önce düşün vardır böyle saçma sözcük vardır günaydın.

– Arkadaşlık bağlarımızı sağlamlaştıralım mı ne dersin günaydın mesajı.

 Bilmem bugün komik bir doğru mesaj çekeyim dedim komik olsun ama doğru olsun yalan yok günaydın.

– Bir baktım gün doğmuş güneş açmış biricik sevdiklerime günaydınlar.

– Bilmem dene yapmak ister bilmem bir tutamda tezek ama günaydın.

– Bir gün yolda giderken gördüm gidiyordu günaydın.

– Telefonu aç bir günaydın mesajı at kardeşim.

– Bilmem anlatabildim mi ama günaydın diyorum.

– Gününüz aydın yılınız günaydın günaydınlarınızda bir günaydın.

– Güneş açınca gün doğunca yıllar geçince aylar geçmeyince günaydın.

– Bilmem bir gün günaydın yazayım dedim günaydın.

Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle anne günaydın.

– Dünyada en sevdiğim kişiye anneme günaydınlar olsun.

– Gün gelip geçiyor bir bakmışım annemin yanında kendimi buluyorum günaydın anneciğim.

– Bir baktım telefona sabah aklıma geldi anneme bir günaydın mesajı yazmak günaydın anne.

– Sabah uyanır uyanmaz mesaj yazdım mesajım şu şekilde günaydın anneciğim biricik anneciğim.

 Baba sana bir günün sabahında günaydın mesajı atmak istiyorum günaydın baba.

– Sen benim biricik babamsın sana bir günaydın demekten çok şeyi hakkediyorsun günaydın babacığım.

– Sen dünyada en çok değer verdiğim babacığım günaydın.

– Geceler geçip gündüzler olunca gözümü açınca beni karşılayan babama günaydın.

– Bir günün başlangıcı olduğu zaman bana sevgisini gösteren babama günaydın.

– Bir gün babama aklımdan geçirdiğim günaydın mesajını yazmak istedim günaydın babacığım.

– Beni ve ailemizi en çok seven babama günaydın.

Share This Post

Post Comment